Polska jest Republiką Parlamentarną, której najważniejszym dokumentem prawnym jest Konstytucja uchwalona 2 kwietnia 1997 roku i ratyfikowana w referendum narodowym.

Legislatura narodowa leży w gestii dwuizbowego Parlamentu składającego się z Sejmu, czyli Niższej Izby Parlamentu, oraz Senatu czyli Wyższej Izby Parlamentu. Najwyższym rangą reprezentantem Państwa Polskiego jest Prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich. Władza wykonawcza została powierzona Prezesowi Rady Ministrów oraz kierowanej przez niego Radzie Ministrów. Wymiar sprawiedliwości w Polsce znajduje się w gestii niezależnych sądów i trybunałów.

Od 1 stycznia 1999 roku w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na województwa (16), powiaty (379) i gminy (2 478). Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest Wojewoda. Starosta pełni najważniejszą funkcję w samorządzie powiatowym. Rolę organu wykonawczego w gminie miejskiej pełni Burmistrz a gminie wiejskiej Wójt. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców rolę organu wykonawczego pełni Prezydent miasta.