Podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)

Opodatkowaniu podlega dochód osób prawnych od wszystkich zysków lokalnych i zagranicznych firm, będących rezydentem w kraju. W tej sytuacji stosuje się podatek liniowy 19%. W przypadku gdy siedziba podatnika znajduje się poza granicami Polski, podlega opodatkowaniu tylko część dochodu uzyskanego w Polska. Podatek jest obliczany i wypłacany co miesiąc z uwzględnieniem postanowień konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek od dochodów osobistych (PIT)

Podatek dochodowy od osób na stale zamieszkałych w Polsce lub mieszkających w kraju od 6 miesięcy. Opodatkowaniu podlegają również osoby, zamieszkałe poza granicami naszego kraju, ale uzyskujące dochód w Polsce.

Nierezydenci są opodatkowani wyłącznie w Polsce od dochodów ich producentów. W szczególności stosuje się 20% podatku od odsetek, dywidend, należności licencyjnych, honorariów w tym członków zarządów, a 10% zysków ze sprzedaży nieruchomości (z wyjątkiem postanowień Konwencji odnośnie podwójnego opodatkowania, które zapewnia niższe stawki).

Obcokrajowcy przebywający czasowo w Polsce, w tym ponad 183 dni w roku, są uważani za nierezydentów jeżeli są pracownikami firmy z udziałem zagranicznym (w tym oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm i banków).

VAT

Podatek od wartości dodanej jest podzielony na:

  • 23 % podstawowej stopy,
  • 8% ma zastosowanie do niektórych towarów, takich jak materiały budowlane, maszyny rolnicze,  środki ochrony roślin, farmaceutyków, żywności, instrumentów muzycznych i niektórych rodzajów usług (transport pasażerski, usługi hotelowe), towary dzieci);
  • 0% na niektóre leki, na eksport towarów i usług, nowe domy, książki, mapy i inne publikacje.