Mc Stone doradza swoim klientom w następujących dziedzinach:

  • Nieruchomości (zakup, sprzedaż, zarządzanie, przejmowanie itp.),
  • Arbitraż (postępowanie administrowane i nieadministrowane),
  • Spółki (tworzenie, określenie struktur itp.),
  • Umowy handlowe (m.in. negocjowanie i przygotowywanie umów),
  • Energia (badanie rynku, negocjacje itp.)

Nieruchomości

Mc Stone wspiera krajowych i zagranicznych inwestorów oraz menedżerów, działających na włoskim rynku nieruchomości. W kontekście szybkiego rozwoju tego sektora Mc Stone wspomaga największe i najbardziej złożone transakcje dotyczące również nieruchomości komercyjnych i hotelarstwa.

Firma Mc Stone przede wszystkim służy pomocą na każdym etapie działalności, koncentrując się na nabyciu, zbyciu, czy korzystaniu z własności poprzez zakup bezpośredni, spółki własnościowej lub funduszu o prawnych aspektach struktury finansowej. Wspomaga również w procesie przejmowania najmu oraz w zarządzaniu obiektami.

Opieka nad nieruchomościami obejmuję finansowanie projektu (budowa centrów biznesowych i handlowych, obiektów przemysłowych i logistycznych, robót publicznych) oraz rynek kapitałowy.

Rzeczywiste korzyści z nieruchomości można osiągnąć dzięki wyspecjalizowanej grupie pracowników, którzy poprzez wieloletnie doświadczenie potrafią tak skoordynować działania, aby każdy klient był zadowolony.

Arbitraż

Mc Stone wspiera swoich klientów w postępowaniu arbitrażowym administrowanym przy udziale największych instytucji międzynarodowych oraz w sprawach arbitrażowych nieadministrowanych tzw. ad hoc, które pochodzą z różnych rodzajów umów.

W Mc Stone specjaliści mają szeroką wiedzę z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego kwestie proceduralne umożliwiającą im pomóc w prowadzeniu najbardziej skomplikowanych sporów. Taka wiedza obejmuje zagraniczne sądy arbitrażowe jak i sprawy, które regulowane są przez prawo zagraniczne.

Podstawowe sektory inwestycji, w których specjalizuje sie Mc Stone to: energia odnawialna, zaopatrzenie, dystrybucja, utrzymanie zasobów naturalnych, budowa, dostawa urządzeń przemysłowych

Firma posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów zagranicznych inwestycji wynikających z traktatów międzynarodowych, a w szczególności – w dwustronnych i wielostronnych umowach o popieraniu i ochronie inwestycji zagranicznych.

Prawo spółek

Mc Stone zajmuję się wszystkimi aspektami prawnymi spółek zarówno zagranicznych jak i włoskich, notowanych i nienotowanych na giełdzie. Firma wspomaga procesy towarzyszące przy tworzeniu spółek, określeniu struktur zarządzania, które odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstw i relacjom pomiędzy partnerami w bieżącym zarządzaniu.

Umowy handlowe

Mc Stone wspomaga firmy w dostawach handlowych, dystrybucji, franczyzy, ofert i umów licencyjnych. Eksperci Mc Stone z różnych dziedzin (np. prawa pracy i ochrony konkurencji dla agencji, porozumień w sprawie dystrybucji i własności intelektualnej do licencji patentowych, znaków towarowych, technologii usług outsourcing’u) uczestniczą w negocjacjach i przygotowaniu dokumentacji.

Energia

Pomoc Mc Stone w sektorze energetycznym wyróżnia się w szczególności wszechstronnością i podejściem interdyscyplinarnym. Problemy w sektorze energetycznym są bardzo zróżnicowane i wymagają wiedzy z różnych sektorów.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na innowacyjność niezbędnych zasobów energetycznych biorąc pod uwagę skrajne trudności w kwestii związanych z transakcjami w sektorze energetycznym jak i przenikanie problemów prawnych z technicznymi.

Firma pomaga swoim klientom we współpracy z różnymi stowarzyszeniami branżowymi, w negocjacjach i permanentnego dialogu z instytucjami, władzami i podmiotami sektora energetycznego.

Ponadto Mc Stone bierze udział w negocjacjach, uczestniczy przy sporządzaniu umów handlowych i finansowych oraz posiada szczególnie duże doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć spółek, co pozwala na naturalne rozszerzenie pomocy dla działań specjalnych, w których biorą udział zainteresowane strony. Mc Stone ma również szerokie doświadczenie w prywatyzacji przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w sprawach dotyczących regulacji procedur przetargowych na przyznanie inwestycji, w infrastrukturze transportowej i dystrybucyjnej lub ogólnie typu asset które stanowią podstawę monopolu naturalnego i prawnego.